Bluetooth Headset BH 608 - Рециклиране

background image

Рециклиране
винаги връщайте вашите използвани

електронни продукти, батерии и

опаковки в предназначените за това

събирателни пунктове. По този начин

ще допринесете за предотвратяване

на безконтролното изхвърляне на

отпадъци и за рециклирането на

материали. Проверете информацията

БЪЛГАРСКИ

background image

за екологичност на продукта и как да

рециклирате продукти Nokia на

www.nokia.com/werecycle или

www.nokia.mobi/werecycle.

Знакът със зачеркнатия

контейнер в документацията,

батерията или опаковката на

вашия продукт напомня, че

всички електрически и

електронни продукти, батерии и

акумулатори трябва да се предават в

специален събирателен пункт в края

на техния експлоатационен период.

Това изискване важи за Европейския

съюз. Не изхвърляйте тези продукти

като битови отпадъци, които не

подлежат на разделно събиране. За

повече информация, свързана с

околната среда, разгледайте

екодекларациите на продукта на

www.nokia.com/environment.

БЪЛГАРСКИ