Bluetooth Headset BH 608 - Включване и изключване

background image

Включване и изключване

За да включите слушалката,

натиснете и задръжте клавиша за

захранване около 2 секунди.

Слушалката издава звуков сигнал

и зеленият светлинен индикатор

мига бавно, докато тя се опитва да

се свърже с последните едно или

две свързвани устройства. Когато

слушалката е свързана поне с едно

устройство и е готова за употреба,

синият светлинен индикатор мига

бавно. Ако слушалката не е била

сдвоявана с друго устройство

преди, тя автоматично влиза в

режим на сдвояване.
За да изключите слушалката,

натиснете и задръжте клавиша за

захранване около 2 секунди.

Слушалката издава сигнал и

светлинният индикатор за кратко

светва в червено. Ако слушалката

не се свърже към устройство в

рамките на 30 минути, тя се

изключва автоматично.