Bluetooth Headset BH 608 - Зареждане на батерията

background image

Зареждане на батерията

Преди да заредите батерията,

внимателно прочетете

БЪЛГАРСКИ

background image

“Информация за батериите и

зарядните устройства”

.

Предупреждение:

Използвайте само зарядни

устройства, одобрени от Nokia за

употреба с този конкретен модел.

Използването на други видове може

да обезсили одобрение или гаранция

и може да бъде опасно. Използването

на неодобрени зарядни устройства

може да породи риск от пожар,

експлозия или друга опасност.
Когато изключвате захранващия

кабел на някой аксесоар, хванете и

дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Включете зарядното

устройство в електрически

контакт.

2. Свържете кабела на зарядното

устройство към конектора му.

Червеният светлинен

индикатор свети по време на

зареждането.

Пълното зареждане на

батерията може да отнеме до 1

час. Зареждането на батерията

за 15 минути осигурява до 3

часа и 30 минути часа време за

разговор.
Ако околната температура

падне под 0°C (32°F) или

превиши 55°C (131°F),

зареждането временно спира

докато температурата се

повиши до 0°C (32°F) или падне

под 55°C (131°F).

3. Когато батерията е напълно

заредена, светва зеленият

светлинен индикатор.

Изключете зарядното

устройство от слушалката и

след това от контакта.

Напълно заредената батерия

може да издържи до 8 часа часа

разговор или до 200 часа часа в

режим на готовност.
За да проверите заряда на

батерията, когато слушалката не е

БЪЛГАРСКИ

background image

свързана със зарядно устройство,

натиснете клавиша за захранване,

когато слушалката е свързана с

мобилно устройство. Ако

светлинният индикатор свети в

зелено, нивото на зареждане е

достатъчно. Ако индикаторът

свети в жълто, може скоро да ви се

наложи да заредите батерията.

Ако индикаторът свети в червено,

трябва да заредите батерията.
Когато зарядът на батерията е

слаб, слушалката започва да

издава еднократен сигнал на

всеки 5 минути и червеният

светлинен индикатор мига.