Bluetooth Headset BH 608 - Сдвояване и свързване на слушалката

background image

Сдвояване и свързване на

слушалката

Преди да използвате слушалката,

трябва да я сдвоите и свържете със

съвместимо устройство.
Можете да сдвоите слушалката с

до осем устройства, но тя може да

БЪЛГАРСКИ

background image

бъде свързана едновременно с

максимум две устройства.
1. Уверете се, че мобилното ви

устройство е включено, а

слушалката – изключена.

2. Ако слушалката не е била

сдвоявана преди това с

устройство, включете я.

Слушалката влиза в режим на

сдвояване и синият светлинен

индикатор започва да мига

бързо.
Ако слушалката преди това е

била сдвоявана с друго

устройство, уверете се, че е

изключена, след това

натиснете и задръжте клавиша

за захранване за около 5

секунди, докато синият

светлинен индикатор започне

да мига бързо.

3. В рамките на 3 минути

активирайте функцията

Bluetooth на устройството ви и

я настройте да търси Bluetooth

устройства. Подробности

можете да намерите в

ръководството за потребителя

на мобилното ви устройство.

4. Изберете слушалката от

списъка с намерени устройства.

5. Ако е необходимо, въведете

паролата 0000, за да сдвоите и

свържете слушалката към

устройството ви.
При някои устройства може да

се наложи да направите

свързването отделно след

сдвояване.

Когато слушалката е свързана

поне с едно устройство и е готова

за употреба, синият светлинен

индикатор мига бавно.
За да свържете ръчно слушалката

с последното използвано

устройство, натиснете и задръжте

клавиша за отговор/прекратяване

за около 2 секунди (когато няма

свързани устройства) или

БЪЛГАРСКИ

background image

направете връзката в Bluetooth

менюто на устройството.
Може да настроите устройството

си така, че слушалките да се

свързват с него автоматично. За да

активирате тази функция в

устройство на Nokia, променете

настройките за сдвоено

устройство в менюто за Bluetooth.