Bluetooth Headset BH 608 - Включване или изключване на вибрация

background image

изключване на вибрация

Можете да зададете слушалката

да вибрира и светлинният

индикатор да мига когато

получавате повикване.
По принцип вибрацията и

светлинният индикатор са

включени. За да изключите

вибрацията и светлинния

индикатор, натиснете и задръжте

клавиша за отговор/прекратяване

и клавиша за намаляване силата

на звука за около 5 секунди при

БЪЛГАРСКИ

background image

свързана към устройството

слушалка.
За да включите вибрацията и

светлинния индикатор, натиснете

и задръжте клавиша за отговор/

прекратяване и клавиша за

усилване силата на звука за около

5 секунди.

Използване на

слушалката с две

свързани устройства

Можете да свържете слушалката с

две устройства едновременно.
За да сдвоите слушалката с второ

устройство, вижте

“Сдвояване и

свързване на слушалката”

.

Разрешаване на свързване с две

устройства
По подразбиране слушалката

може да бъде свързана само с едно

устройство. За да разрешите на

слушалката да се свързва с две

устройства, изключете я и

натиснете и задръжте клавиша за

захранване и клавиша за усилване

силата на звука за около 5 секунди.

Зеленият светлинен индикатор

примигва еднократно.
За да разрешите на слушалката да