Bluetooth Headset BH 608 - Изтриване на настройките или рестартиране

background image

повикване на второто свързано

устройство и да активирате

изчакващото повикване на

първото устройство, натиснете

клавиша за отговор/

прекратяване.
За да превключите от активното

повикване на второто устройство

на изчакващото повикване на

първото устройство, натиснете и

задръжте клавиша за отговор/

прекратяване за около 2 секунди.

Изтриване на

настройките или

рестартиране

За да изтриете всички настройки

на слушалката, изключете я и

натиснете и задръжте

едновременно клавиша за

захранване и клавиша за отговор/

прекратяване за около 8 секунди.

Слушалката издава сигнал два

пъти и светлинният индикатор

примигва последователно в

червено и зелено. След като

настройките се изтрият,

слушалката влиза в режим на

сдвояване.
За да рестартирате слушалката,

ако спре да работи, въпреки че е

заредена, включете я в зарядното

устройство, като натиснете и

задържите клавиша за

захранване.

БЪЛГАРСКИ