Bluetooth Headset BH 608 - Повиквания

background image

Повиквания

За да осъществите повикване,

използвайте вашето мобилно

устройство по обичайния начин,

когато слушалката е свързана с

него.
За да наберете отново последния

избран номер (ако мобилното ви

устройство поддържа тази

функция със слушалката), когато

няма активно повикване,

натиснете клавиша за отговор/

прекратяване два пъти.
За да активирате гласово

набиране (ако мобилното ви

устройство поддържа тази

функция със слушалката), когато

няма активно повикване,

натиснете и задръжте клавиша за

отговор/прекратяване за около 2

секунди. Действайте според

инструкциите на ръководството за

потребителя на мобилното

устройство.
За да отговорите на повикване или

да го прекратите, натиснете

клавиша за отговор/

прекратяване. За да откажете

повикване, натиснете същия

клавиш два пъти.
За да изключите микрофона по

време на разговор, плъзнете

клавиша за изключване на звука

към микрофона. За да включите

звука, плъзнете клавиша в

обратна посока.
За прехвърляне на разговор

между слушалката и съвместимо

свързано устройство, натиснете и

задръжте клавиша за отговор/

прекратяване за около 2 секунди.

БЪЛГАРСКИ