Bluetooth Headset BH 608 - Управляване на две повиквания

background image

Управляване на две

повиквания

За осъществяване едновременно

на две повиквания със

слушалката, мобилното ви

устройство трябва да поддържа

Bluetooth профила за свободни

ръце 1.5 и в устройството да е

активирано изчакването на

повиквания. Изчакването на

повиквания е услуга на мрежата и

може да се използва, когато

слушалката е свързана само с едно

устройство.
За да отговорите на чакащо

повикване и да прекратите

активното повикване, натиснете

клавиша за отговор/

прекратяване.
За да отговорите на чакащо

повикване и да поставите

активното повикване на

изчакване, натиснете и задръжте

клавиша за отговор/прекратяване

за около 2 секунди.

За да прекратите активното

повикване и да активирате

чакащото повикване, натиснете

клавиша за отговор/

прекратяване.
За да превключите от активно на

чакащо повикване, натиснете и

задръжте клавиша за отговор/

прекратяване за около 2 секунди.

Включване или