Bluetooth Headset BH 608 - Informace o baterii a nabíječce

background image

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní,

nevyjímatelnou, dobíjecí baterii.

Nepokoušejte se vyjmout baterii z

přístroje, protože může dojít k jeho

poškození.
Tento přístroj je určen pro použití, když

je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3, AC-4,

AC-5, AC-8, DC-4 a DC-9 . Přesné číslo

modelu nabíječky se může lišit v

závislosti na typu konektoru. Typ

konektoru je identifikován jedním z

těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B

nebo UB.
Baterie může být mnohokrát opětovně

nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po

určitém čase se však zcela opotřebí.

Nabíjejte baterii pouze schválenými

nabíječkami Nokia určenými pro tento

přístroj.
Je-li baterie použita poprvé nebo

nebyla-li baterie používána delší dobu,

bude zřejmě nutné pro zahájení

nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a

znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá,

může trvat několik minut, než se

zobrazí kontrolka nabíjení.
Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od

elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii

připojenou k nabíječce, protože

nadměrné nabíjení může zkrátit její

životnost. Je-li plně nabitá baterie

ČEŠTINA

background image

ponechána bez použití, dojde po čase k

jejímu samovolnému vybití.
Vždy se pokuste udržovat baterii při

teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F).

Extrémní teploty snižují kapacitu a

životnost baterie. Přístroj s horkou

nebo chladnou baterií může dočasně

přestat pracovat. Výkon baterie je

omezen zejména při teplotách pod

bodem mrazu.
Nevhazujte baterie do ohně, protože

může dojít k jejich výbuchu. Baterie

likvidujte v souladu s místními právními

předpisy. Je-li to možné, recyklujte je.

Neodhazujte je do směsného odpadu.
Nikdy nepoužívejte poškozenou

nabíječku.
Provozní doby jsou pouze odhadované.

Skutečný výkon závisí na mnoha

faktorech, například na zvoleném

nastavení přístroje, používaných

funkcích přístroje (nebo funkcích

spuštěných na pozadí), stavu baterie a

okolní teplotě.