Bluetooth Headset BH 608 - Nabíjení baterie

background image

Nabíjení baterie

Před nabíjením baterie si pečlivě

přečtěte kapitolu

„Informace o

baterii a nabíječce“

.

Upozornění: Používejte

pouze nabíječky schválené společností

Nokia pro použití s tímto konkrétním

modelem. Používání jiných typů může

způsobit zrušení osvědčení nebo záruk

a může být i nebezpečné. Používání

neschválených nabíječek může

způsobit riziko požáru, výbuchu nebo

jiného nebezpečí.
Jestliže odpojujete napájecí kabel od

libovolného příslušenství, uchopte a

zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za

kabel.

1. Připojte nabíječku do elektrické

zásuvky.

2. Připojte kabel nabíječky do zdířky

pro konektor nabíječky.

ČEŠTINA

background image

V průběhu nabíjení svítí červená

kontrolka.
Úplné nabití baterie může trvat až

1 hodina. Patnáctiminutové

nabíjení baterie poskytne až 3

hodiny a 30 minut doby hovoru.
Pokud teplota okolí klesne pod 0

°C nebo překročí 55 °C, bude

nabíjení dočasně pozastaveno,

dokud teplota nestoupne na 0 °C

nebo neklesne pod 55 °C.

3. Když je baterie zcela nabitá,

rozsvítí se zelená kontrolka.

Odpojte nabíječku od headsetu a

poté od elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie vydrží až 8

hodin hovoru nebo až 200 hodin

v pohotovostním režimu.
Chcete-li zjistit stav nabití baterie

v době, kdy headset není připojen

k nabíječce, stiskněte vypínač

headsetu připojeného k mobilnímu

přístroji. Svítí-li kontrolka zeleně, je

úroveň nabití baterie dostatečná.

Svítí-li kontrolka žlutě, budete

baterii muset brzy dobít. Svítí-li

červeně, nabijte baterii.
Když je baterie téměř vybitá, headset

každých 5 minut pípne a rychle bliká

červená kontrolka.