Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth-headset BH-608

background image

Nokia Bluetooth-headset

BH-608

1. udgave

background image
background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at

dette BH-608 produkt overholder de

væsentligste krav og øvrige relevante

bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi

af Overensstemmelseserklæringen findes

på adressen http://www.nokia.com/

phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Nokia, Nokia Connecting People og Nokia

Original Accessories-logoet er varemærker

eller registrerede varemærker tilhørende

Nokia Corporation. Nokia tune er et

lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Andre produkt- og firmanavne, som er

nævnt heri, kan være varemærker eller

forretningskendetegn tilhørende deres

respektive ejere.
Der må ikke ske nogen form for kopiering,

overførsel, distribution eller lagring af

indholdet af dette dokument eller nogen

del af det uden forudgående skriftlig

tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende

sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til

at ændre og forbedre de produkter, der er

beskrevet i dette dokument, uden

forudgående varsel.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Oplysningerne i dette dokument leveres

"som de er og forefindes". Medmindre det

er krævet af gældende lovgivning, stilles

der ikke nogen garantier, hverken

udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men

ikke begrænset til, stiltiende garantier for

salgbarhed og egnethed til et bestemt

formål, i forbindelse med nøjagtigheden,

pålideligheden eller indholdet af dette

dokument. Nokia forbeholder sig ret til at

revidere dette dokument eller trække det

tilbage på et hvilket som helst tidspunkt

uden forudgående varsel.
I videst muligt omfang tilladt efter

gældende lovgivning er hverken Nokia eller

nogen af Nokias licensgivere under ingen

omstændigheder ansvarlige for tab af data

eller omsætning eller nogen form for

særlige, hændelige, adækvate eller

indirekte skader, uanset hvordan de er

forvoldt.
Tilgængeligheden af enkelte produkter kan

variere i forskellige regioner. Forhør dig hos

din Nokia-forhandler for at få yderligere

oplysninger. Denne enhed kan indeholde

produkter, teknologi eller software, som er

DANSK

background image

underlagt eksportlove og -regler fra USA og

andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.