Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-608

background image

Nokia Bluetooth-peakomplekt

BH-608

1. väljaanne

background image
background image

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION

seadme BH-608 vastavust direktiivi

1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud

direktiivist tulenevatele teistele

asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse

(Declaration of Conformity) koopia leiate

aadressilt http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Nokia, Nokia Connecting People ja logo

Nokia Original Accessories on Nokia

Corporationi kaubamärgid või

registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on

Nokia Corporationi helimärk. Teised

siinmainitud toodete ja firmade nimed

võivad olla nende omanike vastavad

kaubamärgid või ärinimed.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või

täielik kopeerimine, üleandmine,

levitamine või salvestamine ükskõik

millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku

loata on keelatud. Nokia töösuunaks on

pidev arendustöö. Nokia jätab endale

õiguse teha käesolevas dokumendis

kirjeldatud toodete osas parandusi ja

muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu

on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta

käesoleva dokumendi õigsuse,

usaldatavuse või sisu suhtes mingeid

garantiisid, ei otseseid ega kaudseid,

sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid

garantiisid kaubandusliku sobivuse või

teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia

jätab endale õiguse mis tahes ajal

käesolevat dokumenti muuta või see

tühistada ilma sellest eelnevalt

teavitamata.
Kohaldatava seaduse maksimaalses

lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik

kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul

vastutav ükskõik milliste andmete

kadumise või saamata jäänud tulu eest ega

ükskõik millise otsese kahju või kaudse

varalise kahju tekkimise eest, sõltumata

nende põhjustest.
Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti

erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia

edasimüüjalt. Käesolev seade võib

sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või

tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste

riikide ekspordiseadused ja -määrused.

Seadusevastane levitamine on keelatud.

EESTI