Bluetooth Headset BH 608 - Aku laadimine

background image

Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege hoolikalt

teemat

"Aku- ja laadijateave"

.

Hoiatus: Kasutage ainult neid

laadijaid, mille Nokia on selle seadme

jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste

tarvikute kasutamine võib muuta

kehtetuks seadme nõuetelevastavuse

ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta

laadijate kasutamine võib põhjustada

tule-, plahvatusohu või muid ohte.
Tarvikute toitejuhtme lahutamisel

vooluvõrgust tõmmake alati pistikust,

mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija kaabel laadija

ühenduspessa. Laadimise ajal

põleb märgutuli punaselt.
Aku täis laadimiseks võib kuluda

kuni 1 tund. Aku laadimine 15

minuti jooksul annab kuni 3 tund

ja 30 minutit kõneaega.
Kui keskkonna temperatuur

langeb alla 0 °C või tõuseb üle

55 °C, peatub laadimine ajutiselt

EESTI

background image

seni, kuni temperatuur tõuseb üle

0 °C või langeb alla 55 °C.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab

märgutuli põlema roheliselt.

Eraldage laadija peakomplektist

ja seejärel vooluvõrgust.

Täis laetud aku annab kuni 8 tundi

kõneaega või kuni 200 tundi

ooteaega.
Aku laetuse kontrollimiseks siis, kui

peakomplekt pole laadijaga

ühendatud, kuid on

mobiilsideseadmega ühendatud,

vajutage toitenuppu. Kui märgutuli

põleb roheliselt, on aku piisavalt

täis. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite

akut varsti laadima. Kui tuli põleb

punaselt, laadige aku.
Kui aku hakkab tühjaks saama,

kostab ligikaudu iga 5 minuti järel

piiks ja märgutuli vilgub punaselt.