Bluetooth Headset BH 608 - החלפת הרפידה

background image

תירובידה

ןפואב

ינדי

ןקתהל

היהש

שומישב

הנורחאל

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

ךשמב

כ

-

2

תוינש

)

רשאכ

ףא

ןקתה

וניא

רבוחמ

(

וא

עצב

תא

תורבחתהה

ךרד

טירפת

ה

-

Bluetooth

לש

ןקתהה

.

ןכתיי

היהיש

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןקתהה

ךכ

תירובידהש

רבחתת

וילא

ןפואב

יטמוטוא

.

תלעפהל

הנוכת

וז

ןקתהב

Nokia

,

הנש

תא

תורדגה

ןקתהה

םאתומה

טירפתב

ה

-

Bluetooth

.

שומיש

יסיסב

תפלחה

הדיפרה

ןכתיי

תירובידהש

הקפוס

םע

תודיפר

םילדגב

םינוש

.

רחב

תא

הדיפרה

המיאתמה

רתויב

החונהו

רתויב

רובע

ךנזוא

.

תירבע

background image

תפלחהל

הדיפרה

,

אצוה

תא

הדיפרה

תיחכונה

תסכרפאהמ

ףוחדו

תא

הדיפרה

השדחה

המוקמל

.

תאישנ

תירובידה

שמתשה

קדהמב

ידכ

רבחל

תא

תירובידה

דגבל

)

12

(.

ידכ

שמתשהל

תירובידב

תורשקתהל

,

ףוחד

תונידעב

תא

תסכרפאה

ךותל

ךנזוא

.

ידכ

קיזחהל

תא

תסכרפאה

גשיהב

די

רשאכ

ךניא

שמתשמ

תירובידב

,

סנכה

תא

לבכ

תסכרפאה

ןיב

תירובידה

קדהמהו

)

11

(.

ןונווכ

תמצוע

לוקה

ידכ

ןנווכל

תא

תמצוע

לוקה

,

ץחל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

.

ידכ

ןנווכל

תא

תמצוע

לוקה

תוריהמב

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

שקמה

.

תמר

תמצוע

לוקה

הרחבנש

תרמשנ

רובע

ןקתהה

רבוחמה

תעכ

תירובידל

תישיאה

.

תוחיש

עוציבל

החיש

,

שמתשה

ןקתהב

דיינה

ךלש

ןפואב

ליגרה

רשאכ

תירובידה

תרבוחמ

וילא

.

גויחל

שדחמ

לש

רפסמה

ןורחאה

וילאש

תרשקתה

)

םא

ןקתהה

דיינה

ךלש

ךמות

הנוכתב

וז

םע

תירובידה

,(

ץחל

םיימעפ

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

רשאכ

אל

תעצבתמ

החיש

.

תלעפהל

גויח

ילוק

)

םא

ןקתהה

דיינה

ךלש

ךמות

הנוכתב

וז

םע

תירובידה

,(

רשאכ

אל

תעצבתמ

החיש

,

ץחל

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

ךשמב

כ

-

2

תוינש

.

ךשמה

יפכ

ראותמש

ךירדמב

שמתשמל

לש

ןקתהה

דיינה

.

הנעמל

החישל

וא

המויסל

,

ץחל

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

.

תייחדל

החיש

,

ץחל

לע

שקמ

הז

םיימעפ

.

ידכ

קיתשהל

תא

ןופורקימה

ךלהמב

החיש

,

קלחה

תא

שקמ

הקתשהה

לא

רבע