Bluetooth Headset BH 608 - התרת חיבור לשני התקנים

background image

תירובידהש

תישיאה

טוטרת

תירונשו

ןווחמה

הלש

ריאת

תעב

תלבק

החיש

.

תרירבכ

לדחמ

,

טטרה

תירונו

ןווחמה

םילעפומ

.

ידכ

לטבל

תא

תלעפה

טטרה

רואהו

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

לעו

ןצחל

תכמנה

תמצוע

לוקה

ךשמל

כ

-

5

תוינש

רשאכ

תירובידה

תישיאה

תרבוחמ

ןקתהל

.

ידכ

ליעפהל

תא

טטרה

תאו

רואה

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

לעו

ןצחל

תרבגה

תמצוע

לוקה

ךשמל

כ

-

5

תוינש

.

שומיש

תירובידב

םע

ינש

םינקתה

םירבוחמ

ךתורשפאב

רבחל

תא

תירובידה

ינשל

םינקתה

וב

-

תינמז

.

ידכ

םיאתהל

תא

תירובידה

ןקתהל

ינש

,

האר

"

המאתה

רוביחו

לש

תירובידה

"

.

תרתה

רוביח

ינשל

םינקתה

תרירבכ

לדחמ

,

ןתינ

רבחל

תא

תירובידה

ןקתהל

דחא

דבלב

לכב

םעפ

.

ידכ

רשפאל

תירבע

background image

תירובידל

רבחתהל

ינשל

םינקתה

,

הבכ

תא

תירובידה

ץחלו

הציחל

תכשוממ

לע

שקמ

הלעפהה

/

יוביכ

לעו

שקמ

תרבגה

תמצוע

לוקה

ךשמב

כ

-

5

תוינש

.

תירונ

ןווחמה

הקוריה

בהבהת

םעפ

תחא

.

ידכ

רשפאל

תירובידל

רבחתהל

ןקתהל

דחא

דבלב

,

הבכ

תא

תירובידה

ץחלו

הציחל

תכשוממ

לע

שקמ

הלעפהה

/

יוביכ

לעו

שקמ

תכמנה

תמצוע

לוקה

ךשמב

כ

-

5

תוינש

.

תירונ

ןווחמה

הבוהצה

בהבהת

םעפ

תחא

.

לופיט

תוחישב

םא

תירובידה

תישיאה

הלוכי

רבחתהל

ינשל

םינקתה

וב

-

תינמז

התאו

שמתשמ

גויחב

רזוח

וא

גויחב

ילוק

,

החישה

תעצבתמ

ןקתהב

ןורחאה

ובש

תשמתשה

ידכ

עצבל

החיש

רשאכ

תירובידה

התייה

תרבוחמ

וילא

.

ידכ

תונעל

החישל

ןקתהב

רבוחמה

ינשה

םייסלו

תא

החישה

הליעפה

ןקתהב

ןושארה

,

ץחל

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

.

ידכ

תונעל

החישל

ןקתהב

רבוחמה

ינשה

ריבעהלו

תא

החישה

הליעפה

ןקתהב

ןושארה

הנתמהל

,

ץחל

קזחהו

תא

שקמ

הנעמה

/

םויס

ךשמל

כ

-

2

תוינש

.

םויסל

החישה

הליעפה

ןקתהב

רבוחמה

ינשה

תכיפהלו

החישה

הנתמהב

ןקתהב

ןושארה

הליעפל

,

ץחל

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

.

רבעמל

ןיב

החישה

הליעפה

ןקתהב

ינשה

החישל

הנתמהב

ןקתהב

ןושארה

,

ץחל

לע

שקמ

הנעמה

/

םויס

ךשמב

כ

-

2

תוינש

.

יוקינ

תורדגה

וא

סופיא

ידכ

תוקנל

תא

לכ

תורדגהה