Bluetooth Headset BH 608 - Laisvų rankų įrangos poravimas ir prijungimas

background image

laisvų rankų įranga neprijungiama

prie prietaiso maždaug per 30

minučių, ji automatiškai išsijungia.

Laisvų rankų įrangos

poravimas ir prijungimas

Prieš pradėdami naudotis laisvų

rankų įranga turite ją suporuoti su

suderinamu prietaisu ir prie jo

prijungti.
Laisvų rankų įrangą galite poruoti

daugiausia su aštuoniais prietaisais,

tačiau vienu metu galite prijungti

daugiausia prie dviejų prietaisų.
1. Jūsų mobilusis prietaisas turi būti

įjungtas, o laisvų rankų įranga –

išjungta.

2. Jei laisvų rankų įranga anksčiau

nebuvo suporuota su prietaisu,

įjunkite laisvų rankų įrangą.

Laisvų rankų įranga pereis į

poravimo režimą ir pradės dažnai

mirksėti mėlyna indikatoriaus

lemputė.
Jei laisvų rankų įranga buvo

anksčiau suporuota su prietaisu,

įsitikinkite, kad laisvų rankų

įranga išjungta, ir maždaug 5

sekundes palaikykite nuspaudę

jungimo mygtuką, kol pradės

dažnai mirksėti mėlyna

indikatoriaus lemputė.

3. Maždaug per 3 minutes įjunkite

prietaiso „Bluetooth“ funkciją ir

nustatykite, kad būtų ieškoma

prietaisų su įjungta „Bluetooth“

funkcija. Išsami informacija

pateikta mobiliojo prietaiso

vartotojo vadove.

4. Iš rastų prietaisų sąrašo

pasirinkite laisvų rankų įrangą.

LIETUVIŲ

background image

5. Prireikus, norėdami suporuoti

laisvų rankų įrangą ir savo

prietaisą bei užmegzti tarp jų ryšį,

įveskite slaptažodį 0000.
Naudojant kai kuriuos prietaisus,

suporavus gali tekti užmegzti ryšį

atskirai.

Kai laisvų rankų įranga prijungta

bent prie vieno prietaiso ir paruošta

naudoti, mėlyna indikatoriaus

lemputė mirksi retai.
Norėdami rankiniu būdu prijungti

laisvų rankų įrangą prie paskutinio

naudoto prietaiso, maždaug 2

sekundes palaikykite nuspaudę

atsiliepimo (baigimo) mygtuką (kai

neprijungtas kitas prietaisas) arba

užmegzkite ryšį naudodami

prietaiso „Bluetooth“ meniu.
Galite nustatyti, kad prietaisas

automatiškai prisijungtų prie laisvų

rankų įrangos. Norėdami įjungti šią

funkciją „Nokia“ prietaise,

pakeiskite suporuotų prietaisų

parametrus „Bluetooth“ meniu.