Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth austiņa BH-608

background image

Nokia Bluetooth austiņa BH-608

1. izdevums

background image
background image

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka

izstrādājums BH-608 atbilst Direktīvas

1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem

ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams Web

vietā http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.
Nokia, Nokia Connecting People un Nokia

Original Accessories logotips ir Nokia

Corporation preču zīmes vai reģistrētas

preču zīmes. Nokia tune ir Nokia

Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie

izstrādājumu un uzņēmumu nosaukumi

var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes

vai preču nosaukumi.
Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga

pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai

uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia

rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno

nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia

patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma

veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram

no šajā dokumentā aprakstītajiem

izstrādājumiem.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds,

“kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos

normatīvajos aktos noteiktos gadījumus,

netiek sniegtas nekāda veida garantijas,

nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī

netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas

attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību

vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā

laikā bez iepriekšēja brīdinājuma

pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.
Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia

vai kāds no tās licences devējiem nekādā

gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu

zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem,

tiešiem vai netiešiem jebkura veida

zaudējumiem vai kaitējumiem.
Atsevišķu izstrādājumu pieejamība var būt

atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku

informāciju noskaidrojiet pie tuvākā Nokia

preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert

detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru,

kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu

eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga

rīcība ir aizliegta.

LATVIEŠU