Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth Headset BH-608

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-608

Uitgave 1

background image
background image

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat

het product BH-608 in overeenstemming is

met de essentiële vereisten en andere

relevante bepalingen van Europese richtlijn

1999/5/EG. Een exemplaar van de

conformiteitsverklaring kunt u vinden op

de volgende website: http://

www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Nokia, Nokia Connecting People en het

Nokia Original Accessories-logo zijn

handelsmerken of gedeponeerde

handelsmerken van Nokia Corporation.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia

Corporation. Namen van andere producten

en bedrijven kunnen handelsmerken of

handelsnamen van de respectievelijke

eigenaren zijn.
Reproductie, overdracht, distributie of

opslag van de gehele of gedeeltelijke

inhoud van dit document in enige vorm

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Nokia is verboden. Nokia

voert een beleid dat gericht is op

voortdurende ontwikkeling. Nokia

behoudt zich het recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving wijzigingen en

verbeteringen aan te brengen in de

producten die in dit document worden

beschreven.
Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
De inhoud van dit document wordt zonder

enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij

vereist krachtens het toepasselijke recht,

wordt geen enkele garantie gegeven

betreffende de nauwkeurigheid,

betrouwbaarheid of inhoud van dit

document, hetzij uitdrukkelijk hetzij

impliciet, daaronder mede begrepen maar

niet beperkt tot impliciete garanties

betreffende de verkoopbaarheid en de

geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia

behoudt zich te allen tijde het recht voor

zonder voorafgaande kennisgeving dit

document te wijzigen of te herroepen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond

van het toepasselijke recht, zal Nokia of een

van haar licentiehouders onder geen

omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig

verlies van gegevens of inkomsten of voor

enige bijzondere, incidentele of indirecte

schade of gevolgschade van welke oorzaak

dan ook.

NEDERLANDS

background image

De beschikbaarheid van bepaalde

producten kan per regio verschillen.

Raadpleeg uw Nokia-leverancier voor meer

informatie. Dit apparaat bevat mogelijk

onderdelen, technologie of software die

onderhevig zijn aan wet- en regelgeving

betreffende export van de VS en andere

landen. Ontwijking in strijd met de

wetgeving is verboden.