Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth-headset BH-608

background image

Nokia Bluetooth-headset

BH-608

1. utgave

background image
background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer herved at

dette BH-608-produktet er i samsvar med

de grunnleggende krav og øvrige relevante

krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av

samsvarserklæringen er tilgjengelig på

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Nokia, Nokia Connecting People og Nokia

Original Accessories-logoen er varemerker

eller registrerte varemerker som tilhører

Nokia Corporation. Nokia tune er et

varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia

Corporation. Andre produkt- eller

firmanavn som nevnes her, kan være

varemerker eller produktnavn for sine

respektive eiere.
Kopiering, overføring, distribusjon eller

lagring av deler av eller hele innholdet i

dette dokumentet i enhver form, uten på

forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra

Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt

målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi

forbeholder oss derfor retten til uten varsel

å endre og forbedre alle produktene som er

omtalt i dette dokumentet.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Innholdet i dette dokumentet leveres "som

det er". Unntatt som påkrevet etter

gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag,

verken eksplisitt eller implisitt, inkludert,

men ikke begrenset til, de implisitte

garantiene for salgbarhet, egnethet for

bestemte formål, hva angår nøyaktigheten,

påliteligheten eller innholdet i dette

dokumentet. Nokia forbeholder seg retten

til å revidere dette dokumentet eller trekke

det tilbake, når som helst og uten varsel.
Verken Nokia eller noen av deres

lisensgivere skal under noen

omstendigheter, og uansett årsak være

ansvarlige for verken direkte, eller

indirekte tap av data, eller tapte inntekter,

eller hvilket som helst annet tap, herunder

spesifikke, vilkårlige, etterfølgende,

konsekvens- eller indirekte tap, så langt

dette tillates av gjeldende lovgivning.
Tilgjengeligheten til enkelte produkter kan

variere fra område til område. Forhør deg

hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du

ønsker mer informasjon. Denne enheten

kan inneholde varer, teknologi eller

programvare som er underlagt

eksportlover og -forskrifter fra USA og

NORSK

background image

andre land. Det er ulovlig å fravike slik

lovgivning.