Bluetooth Headset BH 608 - Batteri- og laderinformasjon

background image

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt,

oppladbart batteri som ikke kan fjernes.

Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra

enheten, da dette kan skade enheten.
Denne enheten er beregnet for bruk

med strømforsyning fra følgende

ladere: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 og

DC-9. Modellnummeret til den bestemte

laderen kan variere, avhengig av

pluggen. Pluggtypen kan ha følgende

merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B eller UB.
Batteriet kan lades og utlades

hundrevis av ganger, men det vil

etterhvert bli oppbrukt.

Bruk bare batteriladere som er godkjent

av Nokia og beregnet for bruk med

denne enheten.
Hvis et batteri brukes for første gang,

eller hvis batteriet ikke har vært brukt i

en lengre periode, kan det være

nødvendig å koble til laderen og

deretter koble den fra og til igjen for å

starte ladingen. Hvis batteriet er

fullstendig utladet, kan det ta noen

minutter før ladeindikatorlampen lyser.
Ta laderen ut av kontakten og enheten

når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri

bør frakobles laderen fordi overlading

kan forkorte batteriets levetid. Hvis et

NORSK

background image

fullt oppladet batteri ikke brukes, lades

det ut over tid.
Forsøk alltid å oppbevare batteriet i

temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.

Ekstreme temperaturer reduserer

kapasiteten og levetiden til batteriet.

Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,

kan det hende at enheten ikke fungerer

i en kortere periode. Batteriytelsen er

spesielt begrenset i temperaturer godt

under frysepunktet.
Batterier kan eksplodere hvis de

utsettes for ild. Batteriene må kastes i

henhold til lokale forskrifter. Vennligst

resirkuler der dette er mulig. Batterier

må ikke kastes sammen med vanlig

avfall.
Bruk aldri en lader som er skadet.
Driftstider er kun anslagsvis beregnet.

Den faktiske ytelsen avhenger av mange

faktorer som blant annet valgte

enhetsinnstillinger, enhetsfunksjoner

som brukes (eller kjøres i bakgrunnen),

batteriets tilstand og

omgivelsestemperaturer.