Bluetooth Headset BH 608 - Ładowanie baterii

background image

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania

baterii należy uważnie przeczytać

„Wzmianka o bateriach i

ładowarkach”

.

POLSKI

background image

Ostrzeżenie: Korzystaj

wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych

przez firmę Nokia do użytku z tym

właśnie modelem urządzenia. Użycie

akcesoriów innego typu może

unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie

do użytku lub gwarancję na urządzenie

i może być niebezpieczne. Użycie

niezatwierdzonych do użytku

ładowarek może wiązać się z ryzykiem

pożaru, eksplozji lub powstania innego

zagrożenia.
Odłączając przewód zasilania

któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj i

ciągnij za wtyczkę — nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka

sieci elektrycznej.

2. Podłącz kabel ładowarki do

złącza ładowarki w słuchawce.

Podczas ładowania dioda

wskaźnika świeci na czerwono.
Pełne naładowanie baterii może

zająć do 1 godz.. Ładowanie

baterii przez 15 minut pozwala

na 3 godz. i 30 min rozmów.

Jeśli temperatura otoczenia

spadnie poniżej 0°C lub

przekroczy 55°C, ładowanie

zostanie przerwane do chwili,

gdy temperatura wzrośnie do 0°C

lub spadnie poniżej 55°C.

3. Gdy bateria będzie w pełni

naładowana, wskaźnik będzie

świecić na zielono. Odłącz

ładowarkę najpierw od

słuchawki, a potem od gniazdka

sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria

wystarcza na 8 godz. rozmów lub

200 godz. w trybie gotowości.
Aby sprawdzić poziom naładowania

baterii, kiedy słuchawka nie jest

podłączona do ładowarki ani do

urządzenia mobilnego, naciśnij

przycisk zasilania. Jeśli wskaźnik

świeci na zielono, poziom

naładowania jest wystarczający.

Żółte światło wskaźnika informuje,

że wkrótce trzeba będzie baterię

doładować. Jeśli światło jest

POLSKI

background image

czerwone, trzeba ponownie

naładować baterię.
Kiedy poziom naładowania baterii

jest niski, słuchawka co 5 minut

wydaje dźwięk, a wskaźnik miga

czerwonym światłem.