Bluetooth Headset BH 608 - Slušalka Bluetooth Nokia BH-608

background image

Slušalka Bluetooth Nokia BH-608

1. Izdaja

background image
background image

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta

izdelek BH-608 skladen z bistvenimi

zahtevami in drugimi ustreznimi

določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo

izjave o skladnosti najdete na spletnem

naslovu http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.
Nokia, Nokia Connecting People in logotip

Nokia Original Accessories so blagovne

znamke ali zaščitene blagovne znamke

družbe Nokia Corporation. Nokia tune je

zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Druga omenjena imena izdelkov in podjetij

utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska

imena njihovih lastnikov.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno

razmnoževati, prenašati, distribuirati ali

shranjevati v kakršni koli obliki brez

predhodnega pisnega dovoljenja družbe

Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke

ter si pridržuje pravico do sprememb in

izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem

dokumentu, brez predhodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Vsebina tega dokumenta je ponujena

"takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva

veljavna zakonodaja, ni za natančnost,

zanesljivost ali vsebino tega dokumenta

nobenih jamstev, niti izrecnih niti

posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za

prodajo in pripravnostjo za določen namen,

vendar ne omejeno nanje. Nokia si

pridržuje pravico do spremembe tega

dokumenta ali njegovega umika kadar koli

in brez predhodnega obvestila.
Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod

nobenim pogojem ne prevzemajo

odgovornosti za kakršno koli izgubo

podatkov ali dohodka ali kakršno koli

posebno, naključno, posledično ali

posredno škodo, ki bi nastala na kakršen

koli način, kolikor to dovoljuje veljavna

zakonodaja.
Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod

po svetu. Podrobnosti lahko izveste pri

najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia. Ta

izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo

ali programsko opremo, za katere veljajo

izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih

držav. Protipravno odstopanje je

prepovedano.

SLOVENŠČINA